Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) vydáva spoločnosť
 • LIKO-S, a.s., so sídlom U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
 • IČO: 60734795
 • DIČ: CZ60734795
 • zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Brne pod sp.zn. B 3943              
 • email:
 • info@liko-s.cz
 • telefón: 544 221 111
 • www: www.liko-s.cz

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.e-akustika.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky sú v slovenskom jazyku a kúpna zmluva sa uzatvára vo slovenskom jazyku.

 

II. Informácie o tovare a cenách

  1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
  2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
  3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
  4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Výdavky kupujúceho pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím každej kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci robí objednávku tovare týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa zaregistroval v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formuláru bez registrácie.  
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky zašle predávajúci na emailovú adresu kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky, na telefónnom čísle, alebo emailom na email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu jeho objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za tuto zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

 

IV. Zákaznícky účet

  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu, z ktorého môže vykonať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
  2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a pri akejkoľvek ich zmene je povinný ich aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet už viac nevyužíva, alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho 07519281/0300, IBAN: CZ9503000000000382369953
  • bezhotovostne platobnou kartou, 
  1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
  2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.[S16] 
  4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
  5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu alebo inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
  6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
  7. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
  8. Voľba spôsobu dodania sa vykoná počas objednávania tovaru.
  9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na adresu určenú kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s jeho opakovaným doručovaním, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  11. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je povinný kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.
  12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad bude odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
  13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozporu s kúpnou zmluvou tak neučinil.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
  1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.
  2. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu prijatie tohto formuláru.
  3. Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia. Spotrebiteľ znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
  5. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovare vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
  6. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že mu tovar odoslal.
  7. Tovar musí vrátiť spotrebiteľ predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
  8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, a/alebo keď výrobca, dovozca a/alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným spotrebiteľom.
   • odo dňa prevzatia tovaru,
   • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy viacero druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí.

VII. Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovare pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  1. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.
  2. Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či sa jedná o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady a/alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  3. Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (obvykle tretia reklamácia rovnakej vady alebo štvrtá odlišnej vady) alebo má tovar väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), má kupujúci právo uplatniť si nárok na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
  4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiada opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
  5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, je kupujúci oprávnený na základe odstúpenia od zmluvy požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
  6. Pokiaľ predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
  7. Kupujúci nemôže reklamovať zlacnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zlacnený.
  8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle predávajúceho. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  9. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby, potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
  10. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o výsledku reklamácie.
  11. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že tovar má vadu, a/alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
  12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
  13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
  14. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 českého občianskeho zákonníka a zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
   • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prezentovanej,
   • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   • tovar zodpovedá kvalitou buď vyhotoveniu vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
   • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
   1. Povinnosti z vadného plnenia má predávajúci najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatichštyroch mesiacov od prevzatia.
   2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú možno tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci vytkol predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci vadný tovar užívať.
   3. Ustanovenia uvedené v predošlom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, a/alebo pokiaľ vadu sám kupujúci spôsobil.
   4. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
   • výmenu za nový tovar,
   • opravu tovaru,
   • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
   • odstúpiť od zmluvy.
   1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy:
   • pokiaľ má tovar podstatnú vadu,
   • pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
   • pri väčšom počte vád tovaru.

VIII. Doručovanie

  1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu navzájom doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
  2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Osobné údaje

  1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak nakladať. Pokiaľ nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, nakoľko to umožňuje zákon, pokiaľ toto neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať výlučne obdobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo klikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude za týmto účelom uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
  2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU

X. Mimosúdne riešenie sporov

  1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21.5. 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

XI. Záverečné ustanovenia

  1. Akékoľvek dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, tak sa strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorská práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, sú vlastníctvom predávajúceho. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
  3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozporu s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozporu s jeho určením či účelom.
  4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok. 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3.4.2020