Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je LIKO-S, a.s., so sídlom U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČO : 60734795 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa sídla        : U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna

e-mailová adresa: eakustika@liko-s.sk

telefón                 : +420 544 221 111

 1. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie o identifikovanej nebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ neurčil / určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú : 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracúvaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s Vašim súhlasom na zasielanie obchodných oznámení a newsletrov e-mailom a inými elektronickými prostriedkami v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je
 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným predpokladom pre uzavretie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli Váš výslovný súhlas.

 IV. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie po dobu 7 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby 
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúce služby prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb. 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu sídla alebo e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v čl. I týchto podmienok.
 1. Máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.4.2020